Privacy

Privacyverklaring Inverzo

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2019.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Inverzo B.V.

Fultonbaan 56-60

3439 NE Nieuwegein

KvK: 66741300

 

Inverzo B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Inverzo B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Salarisgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • ID-bewijs
 • Werkgever
 • Bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Inverzo B.V. verwerkt daarnaast ook gegevens over uw gezondheid

 

Doeleinden

Inverzo B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige
 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.  

 

Grondslagen

Inverzo B.V. verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerkt Inverzo B.V. persoonsgegevens, omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • de bescherming van haar financiële belangen;
 • de verbetering van haar diensten;
 • beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Inverzo B.V. deze gegevens verwerkt.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Inverzo B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Zij kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van haar website,  haar IT- systemen en verwerker van haar financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Inverzo B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Inverzo B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens binnen de EER

Uw persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Inverzo B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Inverzo B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Inverzo B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bekijk of wijzig hier jouw cookie-instellingen

 

Uw rechten

 • U heeft het recht om Inverzo B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

 • Ook kunt u Inverzo B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Inverzo B.V.

Contactpersoon: mevr. Noortje van den Berg

E-mailadres: info@inverzo.nl

telefoonnummer: 0880322460

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Inverzo B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2019.

 

Inverzo B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.